Modello Power range Input voltage Output voltage/Current Dim
+5V +12V +15V +24V +36V +48V +110V
S072-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 12A - - - - - - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S073-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 5A - - - - - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S074-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 4A - - - - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S076-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 2.5A - - - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S077-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - . 1.7A - - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S078-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 1.3A - Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S079-R 60W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 0.6A Euro Rack 3HEx10TEx172 mm
S122-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 25A - - - - - - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S123-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 10A - - - - - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S124-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 8A - - - - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S126-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 5A - - - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S127-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - 3.5A - - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S128-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 2.5A - Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S129-R 125W 115/230Vac ±15%, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 1.3A Euro Rack 3HEx14TEx172 mm
S212-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 40A - - - - - - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S213-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 18A - - - - - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S214-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 16A - - - - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S216-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 10A - - - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S217-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - 6A - - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S218-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 5A - Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S219-R 200÷240W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 2.5A Euro Rack 3HEx21TEx172 mm
S413-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 32A - - - - - Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S414-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 26A - - - - Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S416-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 16A - - - Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S417-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - 11A - - Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S418-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 8A - Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S419-R 400W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 4A Euro Rack 3Hex36TEx172 mm
S1003-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 80 - - - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1004-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 65 - - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1006-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 40 - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1008-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 20 - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1009-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 96 Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1203-R 1000W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - 100 - - - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1204-R 1200W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 80 - - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1206-R 1200W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 50 - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1208-R 1200W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 25 - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1209-R 1200W 90/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 12 Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1504-R 1500W 180/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - 100A - - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1506-R 1500W 180/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - 62,5A - - - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1508-R 1500W 180/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - 30A - Euro Rack 3HEx19"x270 mm
S1509-R 1500W 180/264Vac, 110Vdc=DC1, 220Vdc=DC2 - - - - - - 15A Euro Rack 3HEx19"x270 mm
Realizzato da Bo.Di.